ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) เดิมชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลวัดทัพทัน เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่ พุทธศักราช 2466
เปิดการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนาภู วิสานิก เป็นครูใหญ่ ต่อมา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2507 ได้รวมโรงเรียนประชาบาลวัดทัพทัน กับโรงเรียนทัพทัน ประถมปลาย ของกรมสามัญศึกษาเข้าด้วยกัน แล้วตั้งชื่อว่า โรงเรียนวัดทัพทัน(อุดมพิทยา) โดยมีนายธรรมศักดิ์ ภักดีไทย นายสำราญ  เอี่ยมสะอาด เป็นครูใหญ่ตามลำดับ ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช 2542 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) จนถึงปัจจุบัน โดยมีผู้อำนวยการตามลำดับดังนี้
1. นายพินิจ  เกษศิลป์
2. นายสะอาด  จินตกสิกรรม
3. นายสิทธิศักดิ์  ชาติบุตร
4. นายสมพงษ์  แจ่มแสง