สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน อนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา)  
       เป็นสัญลักษณ์ดอกบัวสีชมพู ล้อมรอบด้วยตัวอักษร “อ” ซึ่งมีความหมายว่าดอกบัวสีชมพู เป็นดอกไม้ที่สูงค่า นำมาบูชาพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาล จนปัจจุบัน ซึ่งเปรียบได้กับเด็กซึ่งเป็นทรัพยากร
ที่มีค่าสัญลักษณ์ “อ” หมายถึงโรงเรียนอนุบาลที่จะช่วยกันดูแลอุ้มชูนักเรียน ที่มีคุณค่านั้นให้ก้าวหน้าต่อไป

สีประจำโรงเรียน :  ชมพู - ฟ้า

ความหมาย            สีชมพู หมายถึง  ความรับผิดชอบและวิจารณญาณอันเกิดจากสภาพสมองจิตใจแจ่มใสพร้อมทั้งร่างกาย
ที่แข็งแรง

                             สีฟ้า หมายถึง ความร่าเริง สดใส สว่างไสว รุ่งโรจน์และโอบอ้อมอารี 

คำขวัญของโรงเรียน :ความรู้คู่คุณธรรม    

อักษรย่อ  : อักษรย่อของโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี   คือ    อ.น.ท