วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา)
มุ่งมั่นเป็นโรงเรียนชั้นนำ ด้านความรู้เคียงคู่คุณธรรม จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สืบสานงานศิลปะ นาฎศิลป์ ดนตรีและกีฬา