พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1. พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. พัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้มีความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
3. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและพัฒนาให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์งานด้านศิลปะ นาฏศิลป์ดนตรีและกีฬาจนเป็นนิสัยและรสนิยม
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรีภาพ
2. พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
4. พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
6. สนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
7. พัฒนาให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
8. พัฒนาให้ผู้บริหารปฏิบัติตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9. คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
10. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
11. ส่งเสริมให้ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
12. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
13. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
14. การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น
15.จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น