เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลง มาร์ช โรงเรียนอนุบาลทัพทัน
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน    ชื่อย่อเรานั้นคือ อ.น.ท. รู้กันทั่วไป
แหล่งเรียนรู้มีคุณครูอบรมจิตใจ    นักเรียนได้สิ่งดีงามนำพัฒนา
คำขวัญเราคือความรู้คู่คุณธรรม ปัญญาเป็นแสงสว่างนั้นคือปรัชญา
ดอกบัวสวยสัญลักษณ์เปี่ยมคุณค่า เราแกร่งกล้าดั่งต้นคูนของโรงเรียน
*** ชมพู – ฟ้าสดใส สามัคคีมีวินัย หล่อหลอมใจธงนำชัยให้มุ่งพากเพียร
ประสานกันร่วมทำงานบ้านโรงเรียน ศิษย์อ่านเขียนเรียนรู้คู่ทำดี
เป้าหมายมี ดนตรีเด่น เล่นกีฬา  เพิ่มคุณค่าวัฒนธรรมตามวิถี
ฝ่ายบริหารธรรมมาภิบาลยึดหลักการนี้ ซื่อสัตย์ดี สุจริตดี อนุบาลทัพทัน