ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล2
70
52
122
5
อนุบาล3
72
53
125
4
รวม อนุบาล
142
105
247
9
ป.1
54
43
97
3
ป.2
57
53
110
3
ป.3
38
59
97
3
ป.4
46
48
94
3
ป.5
61
44
105
3
ป.6
54
54
108
3
รวมประถมศึกษา
310
301
611
18