ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม ปพ.5 วันที่ 19 มิถุนายน 2563
นายสมพงษ์  แจ่มแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ปพ.5) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีนายกิตติศักดิ์  กิจติยา เป็นวิทยากรอบรม
โพสเมื่อ :    อ่าน 26 ครั้ง