กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวิไลรัตน์ นาราช
ครู คศ.3

นางวัชรี วินัยพานิช
ครู คศ.3

นางอรวรรณ วราหะ
ครู คศ.3

นางสาวอุทุมพร พรายอินทร์
ครู คศ.3

นางสาวมณฑิรา อ่อนละมูล
ครูผู้ช่วย