กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายปราโมทย์ หนูกลัด
ครู คศ.2

นางคงชนก พรศิรชัย
ครู คศ.3

นายภาณุวัฒน์ กาศแก้ว
ครูผู้ช่วย

นายทัศน์ตาวัฒน์ นิลสว่าง
ครู(อัตราจ้าง)