กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุภาณี ทรัพย์สมบัติ
ครู คศ.3

นางสาวธนพร แพรเขียว
ครูผู้ช่วย