กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเสาวลักษณ์ สนธิรักษ์
ครู คศ.3

นายสนธยา หาญสาริกิจ
ครู คศ.3

นางอรทัย นวกุล
ครู คศ.3

นางสาวปวีณา ชูเรือง
ครู คศ.1

นางสาวสาวินี องอาจ
ครู(อัตราจ้าง)