กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสมใจ โสมนัส
ครู คศ.3

นางอชิรญา อนันตรักษ์
ครู คศ.2

นายกริชขจร บุญประเสริฐ
พนักงานราชการ

นายพิทยา เกษมุติ
ครู(อัตราจ้าง)