กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางระเบียบ แก้ววรสูตร
ครู คศ.3

นายสมนึก ณัฐวงค์ศิริ
ครู คศ.3

นางสาวสายฝน เผ่าคง
ครู คศ.3

นางสาวศศิมา จันจุฬา
ครู คศ.2